Krizová připravenost

Krizová připravenost (1)

Krizová připravenost

  • středa, 04 září 2019 18:14
  • Napsal(a)

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení obce Krásná


V přehledu hrozeb, jsou uvedeny jevy, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí v obci Krásná
 Podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
 Podle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
 Podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon")
 Podle zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů může být obec ohrožena následky krizové situace:
 Ochranné pásmo chovu Biohovězí, Dolní Paseky  Nenachází v zóně HP  Bez ohrožení  Přívalová povodeň, dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

Související dokumenty:
JPG 32 icon  Mapa možných zdrojů rizik v obci
PDF 32 icon  Riziková místa přívalových srážek v obci
  external link 16 b  Město Aš - Ochrana člověka za mimořádných událostí a krizových stavů a analýza ohrožení ORP Aš (informace, příručky, odkazy)


Chcete vědět více?

bezport logo

Bezpečnostní portál Karlovarského kraje (BEZPORT)
přináší aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.