I. Oficiální název:
  Obec Krásná
   
II. Důvod a způsob založení:
  Dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) je Obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (§18, odst.2, písmeno c) zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník). 
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad, rada obce a zvláštní orgány obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
   
III. Organizační struktura:
  Obec Krásná má sedmičlenné zastupitelstvo, které tvoří pět zastupitelů, starosta a místostarosta. Přehled Zastupitelů a komisí a jejich složení
   
IV. Kontaktní údaje:
  Adresa:
Obec Krásná
Krásná 196
351 22 Krásná

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 354 525 047
Úřední hodiny: Úterý a Čtvrtek od 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.
Oficiální internetové stránky: http://www.obeckrasna.cz
   
V. Bankovní spojení:
  Číslo účtu: 43-8132920227 /0100 KB
   
VI. IČ a DIČ:
  IČ: 00572675
DIČ: žádné
   
VII. Rozpočet:
   
VIII. Žádosti o informace:
  Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Krásná zveřejňuje informace následujícími způsoby:
- na úřední desce (vývěska před úřadem) 
- na elektronické úřední desce
- na www.obeckrasna.cz
- na obecním úřadu v úředních hodinách
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
- na Obecním úřadě v Krásné v úředních dnech: úterý a čtvrtek: 7 - 12 a 13 - 17 hodin.
- telefonicky na tel.: +420 354 525 047 
- písemně na adrese: Obec Krásná, Krásná 196, 351 22 Krásná 
- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon: 
* utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů 
* obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) 
* skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 
* skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
   
IX. Příjem žádostí a dalších podání:
  Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Ústně na obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle +420 354 525 047
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci (ústně podaná žádost ale nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.)
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat písemnou žádost.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.
Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, pokud je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
c) musí být srozumitelná
d) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
e) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje , vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání , aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu , OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
   
X. Opravné prostředky:
  1/ Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
2/ Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3/ Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce k poškození fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
   
XI. Formuláře:
  Formuláře pro základní úkony v obci Krásná obdržíte na obecním úřadu, nebo si je můžete stáhnout z obecních stránek.
Formuláře, potřebné pro řešení obecných situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz, nebo z dalšího zdroje www.form.cz
   
XII. Návody pro řešení životních situací:
  Pro běžné situace týkající se života v obci by Vám měli být schopni pomoci pracovníci obecního úřadu.
V ostatních případech můžete využít Portál Veřejné správy ČR, nebo stránky Ministerstva vnitra ČR.
   
XIII. Nejdůležitější předpisy:
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Krásná jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na OÚ. 

· Ústava České republiky 
· Listina základních práv a svobod 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

· zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
· zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
· zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
· zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách 
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
· vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 
· zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
· zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
· zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
· zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
· nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady 
· zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
· zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
· zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
· zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
· zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
· zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
· zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
· zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
· zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
· zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
· zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
· nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
· zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
· vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
· zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
· zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
· vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
· zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
· zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
· zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
· zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
· zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
· zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
· nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
· zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
· zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisuTyto zákonné normy jsou doplněny obecně závaznými vyhláškami obce Krásná, které jsou v plném znění uveřejněny na obecních stránkách obce. 

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: http://www.vlada.cz/
   
XIV. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Celková cena za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.
Vyhledání informací zdarma
Tisk a kopírování - černobíle A4 * 1,- Kč
Tisk a kopírování - černobíle A3 * 2,- Kč
Tisk a kopírování - barevně A4 * 20,- Kč
Tisk a kopírování - barevně A3 * 40,- Kč
* Cena tisku a kopírování je stanovena za jeden list.
   
XV. Výroční zprávy:
  Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, každý povinný subjekt musí vždy do 1. března každého roku zveřejnit výroční zprávu o poskytování informací za předcházející kalendářní rok.

Výroční zpráva musí obsahovat následující údaje:
- počet podaných žádostí o informace
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
   
XVI. Seznam příspěvnových organizací:
  žádné

Zveřejněné dokumenty

21. 8. 2017 - Veřejnoprávní smlouva č. 1 /2017, o poskytnutí dotace na stipendium