Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako SH ČMS vzniklo dne 9. dubna 1991, registrací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat. Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.
zdroj: www.dh.cz

Hasičské desatero
  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Jednotka SDH   Legislativa v PO

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRÁSNÁ
           
příjmení       jméno funkce
PAPRSEK
      Pavel starosta SDH
POKORNÝ       Jiří náměstek starosty
PAPRSEK       Petr velitel SDH
           
BULANTOVÁ
      Petra předsedkyně KRR
BĚLOHLÁVKOVÁ       Iveta člen KRR
POKORNÁ       Anna člen KRR
           
ČAVINSKÝ       Ludevít člen V SDH
POSPÍŠILOVÁ       Martina člen V SDH
STŘEČEK       Milan člen V SDH
TRKAL       Michal člen V SDH
           
BĚLOHLÁVEK       Robin člen SH ČMS (5)
BUBLA       Vlastislav člen SH ČMS (5)
BŘEZINA       Radek člen SH ČMS
BULANT       Jiří člen SH ČMS (10)
DROFA       Stanislav
člen SH ČMS (10)
JEDLIČKA       Václav člen SH ČMS (10)
JENÍČEK       Dominik člen SH ČMS (3)
JENÍČKOVÁ       Vendula člen SH ČMS (3)
KLETEČKA       Milan člen SH ČMS (10)
KOVAŘÍK       Jaroslav člen SH ČMS (5)
KOČIŠOVÁ
      Jana člen SH ČMS (10)
MARKOVÁ       Alena člen SH ČMS
MUSIL
      Tomáš člen SH ČMS (5)
MUSILOVÁ
      Šárka člen SH ČMS (10)
PABOUČEK       Karel člen SH ČMS (10)
PAPRSEK       Roman člen SH ČMS (10)
PAPRSKOVÁ       Veronika člen SH ČMS (10)
POPOVYČ       Vasyl člen SH ČMS (5)
POKORNÝ, ml.       Jiří člen SH ČMS (10)
REŠETAROVÁ       Lucie člen SH ČMS (10)
SOJKA       Jiří člen SH ČMS
WOLDERT       Lukáš člen SH ČMS (8)
ZAVADIL       Martin člen SH ČMS (3)
ZAVADILOVÁ       Marie člen SH ČMS (3)
           
CVRKALOVÁ       Klára mladý hasič
ČERNÁKOVÁ       Kristýna mladý hasič
JENÍČKOVÁ       Veronika mladý hasič
PAPRSKOVÁ       Nikola mladý hasič
POKORNÁ       Adina mladý hasič
POKORNÁ       Michaela mladý hasič
POKORNÝ       Matěj mladý hasič
ŠVARC       Tomáš mladý hasič
           
Vysvětlivky
člen SH ČMS (10) - člen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska po 10. letech členství
KRR - kontrolní a revizní rada
V SDH - výbor sboru