Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele jednotky (po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele) jmenuje a odvolává starosta obce. Jednotka SDH je organizační složka obecního úřadu.

Technika jednotky   Sbor SDH   Legislativa v PO   Výjezdy jednotky

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 
příjmení   jméno       funkce, zařazení
POKORNÝ   Luboš       starosta obce
             
PAPRSEK   Roman       velitel jednotky, strojník*
PAPRSEK   Petr       velitel družstva, ZVJ*
POSPÍŠILOVÁ   Martina       velitel družstva, strojník
             
POKORNÝ, ml.
  Jiří       strojník
             
BĚLOHLÁVEK   Robin       hasič, NDT*
BULANT   Jiří       starší hasič
DROFA   Stanislav       starší hasič
JEDLIČKA   Václav       starší hasič, řidič
PAPRSEK   Pavel       starší hasič, NDT*
POPOVYČ   Vasyl       starší hasič
ZAVADIL   Martin       hasič

 

Vysvětlivky
ZVJ - zástupce velitele jednotky
NDT - nositel dýchací techniky
(*) - příslušník HZS ČR