Aktuální projekty

Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia, kde byla kompletně modernizována jeho podlaha, byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování. Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí. Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost, tak pro pořádání různých kulturních akcí.
Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná. V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru, plátna, zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků. Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů, vytahání dřeva, seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele jednotky (po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele) jmenuje a odvolává starosta obce. Jednotka SDH je organizační složka obecního úřadu.

Technika jednotky   Sbor SDH   Legislativa v PO   Výjezdy jednotky

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 
příjmení   jméno       funkce, zařazení
POKORNÝ   Luboš       starosta obce
             
PAPRSEK   Roman       velitel jednotky, strojník*
PAPRSEK   Petr       velitel družstva, ZVJ*
POSPÍŠILOVÁ   Martina       velitel družstva, strojník
             
POKORNÝ, ml.
  Jiří       strojník
             
BĚLOHLÁVEK   Robin       hasič, NDT*
BULANT   Jiří       starší hasič
DROFA   Stanislav       starší hasič
JEDLIČKA   Václav       starší hasič, řidič
PAPRSEK   Pavel       starší hasič, NDT*
POPOVYČ   Vasyl       starší hasič
ZAVADIL   Martin       hasič

 

Vysvětlivky
ZVJ - zástupce velitele jednotky
NDT - nositel dýchací techniky
(*) - příslušník HZS ČR