Ocenění pro obec

 • KRÁSNÁ - Vesnice roku 2015 +

  KRÁSNÁ - Vesnice roku 2015
  NAŠE obec KRÁSNÁ získala po vítězství v krajském kole nejcenější kov i v republikovém finále! Ze třinácti obcí - vítězů krajských kol zvolila hodnotící komise v Luhačovicích právě nás! A tak si z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové mohl převzít pan starosta Luboš Pokorný vítězné ocenění...

  Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.  Poděkování starosty obce
  Nejmilejší Krásňáci, všichni přátelé naší obce a obyvatelé a vedení všech blízce i dalece sousedních českých i německých měst a obcí a Karlovarského kraje, chtěl bych poděkovat za Vaši neutuchající podporu a pomoc ve všech stádiích soutěže Vesnice roku 2015. Porota ocenila naši sounáležitost, a ačkoliv byly a jsou všechny soutěžící vesnice naprosto skvělé a vyrovnané a opravdovými vítězi jsou všichni bez rozdílu, na nás se štěstí trošku víc usmálo.

  Setkání s nimi bylo velmi příjemné, inspirativní, veselé a plodné - vznikla např. i myšlenka na setkání obcí, v nichž se hraje divadlo. Moc děkuji všem, kteří hlasovali pro naši obec v kategorii Cena veřejnosti, v níž jsme získali druhý nejvyšší počet hlasů za další úžasnou obcí Babice. Děkuji také celostátní porotě, měla před sebou velice těžká rozhodnutí, byla velmi vstřícná a zapojující se, jsou to odborníci na svém místě. Moc si cením toho, že se aktivně zapojujete do dění v obci, bez Vás bychom se do finálové třináctky nikdy nedostali.

  Děkuji tedy ještě jednou všem občanům Krásné, místním spolkům a seskupením, zastupitelstvu, podnikatelům, zaměstnancům obecního úřadu a všem ostatním podporujícím příznivcům, díky nimž celá Krásná žije na 200% a získala ocenění Vesnice roku 2015. Účast v celostátním kole nás všechny ještě víc posílila a vlila do všech našich žilních kilometrů novou energii pro další rozvoj naší vesnice a celého regionu.
  Luboš Pokorný, starosta
 • Osobnost Karlovarského kraje 2015 +

  Osobnost rokuPrezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, zakladatelka stacionáře pro děti se zdravotním postižením Věra Bráborcová, krajský radní Edmund Janisch a starosta Krásné Luboš Pokorný získali ocenění v anketě Osobnost Karlovarského kraje roku 2015.

  Starostou byl zvolen Luboš Pokorný, který stojí v čele obce Krásná, jež se nachází nedaleko Aše. V současnosti má okolo 500 obyvatel a v letošním roce získala prestižní titul Vesnice roku. Bylo to vůbec poprvé v historii, kdy v soutěži uspěla obec z Karlovarského kraje. Ve funkci starosty je Luboš Pokorný již třináct let a za dobu jeho působení se podařilo v obci zrealizovat mnoho projektů, od dokončení kanalizace, zavedení internetu, přestavby školky až po vybudování bytů a hřišť. V Krásné vznikly postupně také nové spolky, které jsou nyní hlavními hybateli kulturního a sportovního života. Jak říká Luboš Pokorný, od prvního až do dnešního volebního období ho provázeli vždy skvělí kolegové, se kterými se velice dobře spolupracovalo a spolupracuje. A nezapomíná ani na svou rodinu, která je pro něj velkou oporou a bez níž by funkci starosty nemohl vykonávat.


  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/151204-Osobnost.aspx#.VmKxtTJMKjU
  zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz
 • Zlatá stuha (2015) +

  Zlatá stuha (2015)
  Nejvyšší ocenění, získává obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

  Krajský vítěz postupuje do celorepublikového kola, kde se utká s ostatními krajskými vítězy o titul "Vesnice roku".
 • Oranžová stuha (2014) +

  Oranžová stuha (2014)
  Obec Krásná opět slavila úspěch v soutěži Vesnice roku 2014. K zelené, modré a bílé stuze v letošním kole soutěže přidala i poslední stuhu do sbírky a to stuhu oranžovou. Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce a zemědělského subjektu. K oranžové stuze se váže postup do celostátního kola a finanční odměna ve výši 600 tis. Kč, v případě úspěchu na celostátní úrovni ve výši 800 tis. Kč. Celostátní komise složená z odborníků na danou problematiku k nám zavítá dne 8.9.2014 v čase 17,00. Našim cílem je představit obec v co nejlepším světle a komisi uchvátit tím jak se nám tady dobře žije, tím co se nám podařilo vybudovat a co nyní budujeme a připravujeme.

  Luboš Pokorný, starosta obce
 • Zlatá cihla a Cena naděje pro živý venkov (2013) +

  Zlatá cihla a Cena naděje pro živý venkov (2013)
  Obec Krásná převzala z rukou vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku 2013 Karlovarského kraje hned dvě ocenění. Prvním oceněním je Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za rekonstrukci a přeměnu bývalých garáží vojenské techniky na Mateřskou školku a hasičskou zbrojnici, druhým oceněním je Cena naděje pro živý venkov roku 2013.

  Cena naděje pro živý venkov - myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Podmínky pro růst a existenci těchto aktivit spoluvytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním hodnocení.

  Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Hodnocení je prováděno bodově. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítě jemuž náleží finanční odměna ve výši  100 000 Kč.

  Luboš Pokorný, starosta obce
 • Bílá stuha (2012) +

  Bílá stuha (2012)
  Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.
 • Modrá stuha (2009) +

  Modrá stuha (2009)
  Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.
 • Zelená stuha (2008) +

  Zelená stuha (2008)
  Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.
 •   +

 • 1